Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie - po nowelizacji wprowadza zmiany ustawowych ZASAD i PROCEDUR SZACOWANIA SZKÓD ŁOWIECKICH, które obowiązują z dniem 23 sierpnia br.

W związku z powyższym w Wojskowym Kole Łowieckim „Basior” wprowadzono NOWE ZASADY SZACOWANIA SZKÓD ŁOWIECKICH, które przedstawiamy poniżej.


1.    Wszystkie szkody zgłoszone i nie zakończone do dnia 21 sierpnia br. podlegają procedurom opartym na dotychczasowych zasadach.


2.    Wnioski o szacowanie szkód w uprawach osoby poszkodowane winny zgłaszać telefonicznie do nw. przedstawiciela WKŁ „Basior” lub poprzez umieszczenie wypełnionego zgłoszenia w specjalnie przygotowanej do tego celu skrzynce znajdującej się przy budynku siedziby Koła  przy ulicy Prostej 6a, w miejscowości Jasień-Grądy. Niniejsze zgłoszenie należy  zrealizować niezwłocznie, a nie później niż w terminie 3 dni od daty stwierdzenia powstania szkody.


3.    Termin komisyjnych oględzin i szacowania ostatecznego ustalany jest przez przedstawiciela WKŁ „Basior”,  w uzgodnieniu z osobą poszkodowaną i o tym fakcie przedstawiciel WKŁ „Basior” powiadamia osobę poszkodowaną, jak również wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego (ODR), właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkody, w ciągu trzech dni od daty otrzymania wniosku
o oszacowanie szkody.


4.    Oględziny oraz szacowanie ostateczne przeprowadzane jest komisyjnie przez przedstawiciela WKŁ „Basior” - w obecności osoby poszkodowanej i przedstawiciela ODR, jednakże niestawiennictwo osoby poszkodowanej lub przedstawiciela ODR nie wstrzymuje czynności związanych z dokonaniem oględzin lub szacowania ostatecznego (uregulowanie ustawowe!).


5.    Szacowanie ostateczne przeprowadzone powinno być najpóźniej w dniu zbioru uszkodzonej uprawy. Z kolei o planowanym terminie sprzętu uszkodzonej uprawy jej właściciel lub posiadacz ma obowiązek zawiadomić WKŁ „Basior” nie później niż na 7 dni przed planowanymi czynnościami zbioru.


6.    Do czasu wydania nowego rozporządzenia Ministra Środowiska w tej kwestii, zastosowanie znajduje dotychczasowy druk szacowania szkód, który zostanie zaadaptowany do nowych uwarunkowań.

 

Telefony kontaktowe przedstawicieli WKŁ „Basior”:

1)    Osoba upoważniona przez koło łowieckie do szacowania szkód:
         Prezes WKŁ BASIOR  Sławomir SZUBA – tel. 534 647 070
2)    Osoba nadzorująca w kole łowieckim temat szkód łowieckich – Łowczy koła –   Wojciech GÓRSKI – tel. 600 875 605;


Jednocześnie apelujemy do rolników posiadających lub planujących założenie upraw szczególnie atrakcyjnych dla dzika i jelenia,  aby z wyprzedzeniem informowali nasze Koło o lokalizacji w/w upraw. Pozwoli to na zaplanowanie działań profilaktyczno – wyprzedzających polegających na rozmieszczeniu w danej okolicy dodatkowych urządzeń łowieckich (ambony, wysiadki, pasy zaporowe) zapobiegających ekspansji dzika.

 

Realizacja: MAXIGRAF