Zmarł nagle w dniu 2 lutego 2001 roku przeżywszy 43 lata. Był w przeddzień kursu dla kandydatów do Polskiego Związku Łowieckiego. Na staż w Wojskowym Kole Łowieckim „Basior” w Krakowie przyjęty został w dniu 5 stycznia 2000 roku. Przez okres ponad roku, dzięki swojemu zaangażowaniu w życiu koła, zaskarbił sobie szacunek i uznanie oraz zyskał wielu przyjaciół wśród Kolegów z naszego grona. Był autorem projektu i głównym wykonawcą Szałasu Myśliwskiego, posadowionego obok „Basiorówki”. Brał aktywny udział w pracach gospodarczych i zimowym dokarmianiu, zwierzyny, a także w polowaniach. Los sprawił, że nie było mu dane dzielić z nami radości wspólnych łowów.

 

 

 

 

 

Odszedł od nas po długiej i ciężkiej chorobie, przeżywszy 68 lat, w dniu 22 czerwca 2007 roku.

Swoją myśliwską przygodę rozpoczął w Wojskowym Kole Łowieckim „Świt” w Krakowie w dniu 2 stycznia 1977 roku. Już po 2 latach Koledzy obdarzyli Go ogromnym zaufaniem, powierzając Mu funkcję prezesa zarządu, którą nieprzerwanie pełnił do 1992 roku. W 1993 roku znalazł się w grupie członków - założycieli Wojskowego Koła Łowiec-kiego „Basior” w Krakowie, które to na pierwszym swoim Walnym Zgromadzeniu w 1994 roku wybrało Go na prezesa zarządu Koła. Ze względu na nawał obowiązków służbowych, z funkcji tej zrezygnował w roku 1998, pozostając aktywnym członkiem wspierającym zarząd w codziennej działalności. Głównie jego zasługą, było wydzierżawienie przez WKŁ „Basior” dwóch obwodów łowieckich oraz wyjście z deficytu budżetowego w trudnych początkach istnienia Koła. Za wieloletnią działalność w Polskim Związku Łowieckim, w roku 1995 odznaczony został brązowym, a w 2003 – srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej. Członkowie WKŁ „Basior”, doceniając Jego ogromny wkład w rozwój i troskę o utrzymywanie jedności Koła oraz koleżeństwo i przyjaźń jaką wszystkich otaczał, w dniu 22 kwietnia 2006 roku jednogłośnie nadali Mu tytuł „Członka Honorowego” z numerem 1.
Kolega Mieczysław do końca towarzyszył nam w tej wielkiej przygodzie, jaką jest uprawia-nie łowiectwa. Pomimo choroby wspierał nas swoim spokojem, doświadczeniem, a także pogodą ducha, która zawsze była Jego towarzyszką. Był wzorem myśliwego, kolegi, arbitrem oraz mężem zaufania, do którego mógł każdy zwrócić się o radę.

Odszedł nagle w dniu 25.08.2009 r. w wieku 48 lat.

Członkiem Polskiego Związku Łowieckiego był od 12.08.1986 r. w kołach „Jedność” Brzesko i „Modrzew” Kraków. W po-czet członków macierzystych Wojskowego Koła Łowieckiego „Basior” w Krakowie wstąpił z chwilą jego utworzenia tj. w 1993 roku.
Był wspaniałym kolegą i bardzo dobrym myśliwym – zdobywcą m.in. złotego medalu za oręż dzika. Odznaczony Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej.

 

 

 

 

 

Odszedł od nas w lipcu 2013 r., niespodzie-wanie dla nas, jak się jednak okazało - po ciężkiej chorobie, o której nie wspominał. Był wspaniałym, skromnym człowiekiem, niezapomnianym towarzy-szem łowów. Urodził się 5.02. 1940 r.; swoją ciekawą i długą łowiecką przygodę rozpoczął 20 sierpnia 1963 r. wstępując w szeregi PZŁ. Uprawnienia selek-cjonera uzyskał w 1976 r. i w tym też roku został wy-brany na członka Zarządu Wojewódzkiego PZŁ w Katowicach, którą to funkcję pełnił nieprzerwanie do 1985 r. W roku 1988 wyróżniony Brązowym Meda-lem Zasługi Łowieckiej. W latach 1991 – 1997 r. był łowczym Krakowskiego Okręgu Wojskowego. An-drzej Bugała był w naszym kole od samego początku, jako Członek Założyciel, pierwszy Prezes Tymczaso-wego Zarządu, na zawsze wpisał się w historię „Basiora”. Za wszystko, co zrobił dla koła wyróżniony został przez nas w 2012 r. tytułem Członka Honorowego WKŁ „Basior”. Poże-gnaliśmy Go wraz z pocztami sztandarowymi kół łowieckich, w których polował, sztandarem ORŁ PZŁ w Krakowie, w obecności kompanii honorowej Garnizonu Krakowskiego, przyja-ciół i współpracowników, w dniu 19 lipca na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie, dzięku-jąc za to, że był, prosząc Stwórcę by w Krainie Wiecznych Łowów znalazł Mu godne Go miejsce.

 

 

Odszedł od nas 27 października 2013 roku. We wrześniu ukończył 60 lat. Nie świętował jednak kolejnej, okrągłej rocznicy; walczył z niemocą i ciężką chorobą.

To była ostatnia walka w jego życiu. Pożegnaliśmy Go 2 grudnia w Kościele Garnizonowym w Krakowie w obecności kompanii honorowej Garnizonu Krakowskiego, przyjaciół i współpracowników dziękując za to, że był, prosząc Stwórcę by w Krainie Wiecznych Łowów znalazł Mu godne Go miejsce. Mszę świętą w intencji zmarłego celebrował biskup polowy Wojska Polskiego dr Józef Guzdek. Kolega Henryk Piekar-ski do PZŁ wstąpił w 1984 roku, w trzy lata później pomyśl-nie zdał egzaminy na selekcjonera. W poczet członków naszego koła został przyjęty w 1995 r. Miał niemałe myśliwskie doświadczenie, WKŁ „Basior” był jego trzecim kołem łowieckim, którego był członkiem. W latach 2007 – 2010 pełnił obowiązki sekretarza zarządu WKŁ „Basior”. Był człowiekiem skromnym, życzliwym i zawsze uśmiechniętym. Słowa takie jak: koleżeństwo, etyka łowiec-ka, przyjaźń, uczynność, pomoc drugiemu człowiekowi nie były dla Niego tylko pustymi frazesami. Taki był na co dzień – życzliwy, uśmiechnięty, spokojny - i takim Go zapamiętamy. W naszej pamięci pozostanie też na zawsze jako niezwykle pracowity i sumienny członek naszej społeczności, budowniczy urządzeń łowieckich. Darz Bór w Krainie Wiecznych Łowów Henryku

Odszedł od nas zupełne niespodziewanie, pełen pomysłów na życie, planów na najbliższe 20 lat, tryskający energią i humorem; był przyjacielem, Kawalerem Zakonu Orderu Złotego Jelenia, Członkiem Honorowym naszego koła łowieckiego, w latach 2010 – 2015 opiekunem naszego koła z ramienia Okręgowej Rady Łowieckiej w Krakowie, społecznikiem, działaczem łowieckim i legendą polskiego łowiectwa ostatnich dekad. Za swoją działalność społeczną oraz na rzecz polskiego łowiectwa odznaczony między innymi: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej, Medalem św. Huberta, Medalem Zasługi dla Łowiectwa Krakowskiego, Złotym Medalem Zasłużonego dla Łowiectwa Śląskiego, Srebrnym Medalem Papieskim.

 

 

 

 

 

 

Realizacja: MAXIGRAF